Satış Sözleşmesi

Bu Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"), Alıcı'nın, Satıcı'ya ait www.nutravitas.com İnternet sitesi üzerinden sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen ürünlerin ("Ürün/Ürünler") Alıcı'ya satışı ile teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Alıcı bu Sözleşme'yi İnternet Sitesi'nde onayladıktan sonra, sipariş verdiği Ürün(ler)'in bedeli ve masrafları, siparişi verirken tercih etmiş olduğu ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

Madde 1 - Taraflar

(i) Satıcı

Ticari Unvanı : Nutravitas Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.

Adres : Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat 11 No:1581 Şişli İstanbul

Telefon : 0212 220 30 40

 (ii) Alıcı

Adı, Soyadı veya Ticari Unvanı :

T.C. Kimlik Numarası :

Telefon :

E-posta :

Madde 2 - Sözleşmenin Konusu, Ürün, Fiyat, Ödeme ve Teslimat Koşulları

Ürünler'in cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli/rengi, birim fiyat(lar)ı ve satış bedeli ile ödeme (tahsilat) bilgileri ve Alıcı'nın bildirdiği teslim yeri dâhil teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Teslimatı yapacak kargo firmasının Alıcı'nın bulunduğu yerde şubesi bulunmaması halinde Alıcı'nın Ürünler'i Satıcı tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubeden teslim alması gerekmektedir (bu hususta Alıcı'ya gerekli bilgilendirme, e-posta veya telefonla yapılacaktır).

Teslimat ile ilgili diğer konular Sözleşme'nin aşağıdaki 7. maddesinde belirtilmiştir.

Ürün/Hizmet Açıklaması ve Fiyatı

Ürün Açıklaması:

Kargo Bedeli:

Sipariş Ödeme Toplamı (KDV dahil) :

Teslimat Bilgileri

Ödeme Şekli : Kredi Kartı

Teslimat Adresi :

Fatura Bilgileri :

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Adresi :

Telefon :

E-posta :

Madde 3- Alıcı'nın Önceden Bilgilendirildiği Konular

Alıcı işbu Sözleşme kapsamında yaptığı satın alma işlemi bakımından ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olduğunu kabul ve taahhüt eder. Alıcı aşağıdaki hususlarda, işbu Sözleşme'nin Alıcı tarafından İnternet Sitesi'nde akdedilmesinden önce bilgilendiğini kabul eder.

(i) Sözleşme konusu Ürün'ün temel nitelikleri,

(ii) Satıcı'nın unvanı ve MERSİS numarası,

(iii) Alıcı'nın Satıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkân veren, Satıcı'nın açık adresi, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri,

(iv) Alıcı'nın işbu Sözleşme kapsamında satın aldığı Ürün(ler)'e ilişkin şikâyetlerini iletmesi için Satıcı'nın gerekli iletişim bilgileri,

(v) Ürün'ün tüm vergiler dâhil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,

(vi) Sözleşme'nin kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, tüketicilere yüklenen ilave maliyet,

(vii) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile bunlara ilişkin taahhütler ve Satıcı'nın şikâyetlere ilişkin çözüm yöntemleri,

(viii) Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler,

(ix) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,

(x) Cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi,

(xi) Satıcı'nın talebi üzerine, Alıcı tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,

(xii) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi.

Madde 4 - Cayma Hakkı

Alıcı Ürün'ü teslim aldığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşme'den cayma hakkına sahiptir.

Ancak aşağıda belirtilen ürünlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır: (i) Alıcı'nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, Alıcı siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler de dahil olmak üzere), (ii) probiyotik gibi soğuk muhafaza edilmesi gereken hassas veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler, (iii) ambalaj, kapak, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan mallar, (iv) teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar, (vii) elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar, (viii) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı'nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetler, (ix) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek veya içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti, () Alıcı onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve (xi) genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal ve/veya hizmetler ile Alıcı'nın ticari amaçla satın alma yaptığı haller.

Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, Alıcı cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün'ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa Alıcı cayma hakkını kaybedebilecektir. Satıcı tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek Ürün bedelinden değişiklik ve/veya bozulma kadar indirim yapılır.

Cayma hakkı bulunan hallerde Alıcı'nın cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi 14 günlük süre içinde Satıcı'ya (yukarıda belirtilen iletişim adreslerine iletmiş) yöneltmiş olması gerekmektedir.

İade işleminde Ürün'ün kutusu, ambalajı, varsa aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca vergi mevzuatı gereği, Alıcı tarafından kanunen iade faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürün'le beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, aşağıda belirtilen, iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası tüzel kişiler adına düzenlenen sipariş iadeleri, iade faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.

Ürünün iade edileceği adres, Satıcı adresi / iade için teslim olunan kargo firmasının adresidir.

Yukarıdaki belirtilen yükümlülüklerin Alıcı tarafından yerine getirilmesi kaydı ile cayma bildiriminin Satıcı'ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün'ün Alıcı'ya teslim masrafları Alıcı'ya, Ürün'ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir.

Alıcı'nın Ürünler'e ilişkin cayma süresi sonrasındaki kanuni hakları-sorumlulukları ile Satıcı'nın Alıcı'dan olan, ödül puanlarına ilişkin bulunanları da kapsamak üzere akdi ve kanuni tahsil ve mahsup hakları dâhil hak ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve geçerlidir.

Madde 5 – Güvenlik ve Gizlilik, Kişisel Veriler, Ticari Elektronik İletiler ve Fikri Sınai Haklar

İnternet Sitesi'nde verilerin korunması, gizliliği, işlenmesi ile ilgili diğer hususlarda aşağıda esasları belirtilen gizlilik kuralları ve şartlar geçerlidir.

Alıcı tarafından İnternet Sitesi veya başkaca yollardan Satıcı'ya sağlanan bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkânları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı cihazından girildiğinden Alıcı tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dâhil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı'ya aittir.

Alıcı'nın İnternet Sitesi'ne üyeliği ve alışverişleri sırasında, bu Sözleşme'nin kurulması amacıyla edinilen verileri Satıcı'nın, dahil olduğu mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından muhtelif ürün/hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam ve tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari ve sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili merci ve yargı makamlarına iletilebilir.

Kişisel bilgiler Nutravitas'ın sağladığı ürün ve hizmetlere ilişkin olarak pazarlama, tanıtım, gibi ticari faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla elektronik ve elektronik olmayan yollarla işlenebilecektir. İlgili kişisel bilgiler, Nutravitas’ın bağlı bulunduğu şirketlere, grup şirketlerine, Nutravitas iştiraklerine, Nutravitas’ın iş ortaklarına yurt içinde ve yurt dışına üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Alıcı'nın aşağıdaki hakları bulunmaktadır:

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Alıcı Satıcı'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak elektronik ticari iletilerin gönderilmemesi veya kişisel verilerin işlenmemesi için bildirimde bulunabilir. Satıcı dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgiler veri kayıt sisteminden silinir ya da Alıcı'nın kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Alıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Satıcı'ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepler yasal süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

İnternet Sitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, değiştirilmesi ve kısmen veya tamamen kullanımı konusunda; Satıcı'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç tüm fikri ve sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı'ya ve Satıcı'nın bağlı bulunduğu şirketlere aittir.

İnternet Sitesi'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir. Oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden Satıcı sorumlu değildir.

Madde 6- Genel Hükümler

Sözleşme konusu Ürün, Alıcı'ya veya İnternet Sitesi'nde gösterdiği adresteki irtibat bilgilerine aşağıda belirtilen esaslarda teslim edilir.

Satıcı, Ürünler'i, gönderileri için anlaşmalı kargo firması aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. 

Stoklarda olan Ürünler, sipariş tarihinden itibaren, en geç üç (3) iş günü içerisinde Alıcı tarafından sipariş esnasında bildirilen irtibat kişisi ve adresine teslim edilmek üzere kargo firmasına teslim edilir.

Genel olarak ve aksi siparişe ilişkin bilgilerde açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları Alıcı'ya aittir. Satıcı, satış anında yürüttüğü ve İnternet Sitesi'nde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını Alıcı'ya yansıtmayabilir.

Ürünlerin teslimatı anında Alıcı'nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Alıcı'nın sorumluluğundadır. Ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

Bu hallerde Alıcı'nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı'ya aittir.

Alıcı'nın, Satıcı tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli Satıcı'ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde Satıcı, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir.

Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde Alıcı tarafından Satıcı'ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi Alıcı'nın bir kusurundan veya ihmalin kaynaklanıyor ise kargo masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcı'nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dâhil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

Tereddüte mahal vermemek bakımından; Alıcı'nın satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dâhil) sahip olduğu kredi kartı ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkânlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkânlarıdır. Bu çerçevede gerçekleşen ve Satıcı'nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme'nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. Satıcı'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dâhil) ilgili mevzuat çerçevesinde saklıdır. Alıcı'nın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.

Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Alıcı'yı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

Satıcı Sözleşme konusu Ürün'ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde açık bir şekilde Alıcı'yı kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Söz konusu onayı verip vermemek Alıcı'nın kendi takdirindedir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi ve kanuni hükümler uygulanır.

Cayma hakkının kullanıldığı haller de dâhil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 gün içinde Alıcı'ya iade edilir. Aşağıdaki kuralın gerekleri saklıdır. İade Alıcı'nın Satıcı'ya Ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Örneğin kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Alıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesi işleminin Satıcı tarafından yapılmasından sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, olası gecikmelerden Satıcı'nın sorumluluğu bulunmayacaktır.

Satıcı'nın, iade edilecek bedel için bu Sözleşme'den ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları saklıdır. Sözleşme'nin Satıcı'nın edimini ifa etmemesinden ötürü Alıcı tarafından feshedildiği hallere ilişkin Alıcı'nın kanuni hakları da saklıdır.

Alıcı, Ürün ve satışla ilgili talep ve şikâyetlerini Sözleşme'nin giriş kısmındaki iletişim kanallarından Satıcı'ya ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde bildirebilir.

İşbu Sözleşme'nin 3. maddesinde yazılı hususların bir kısmı mahiyeti itibari ile bu Sözleşme'de yer almayabilir. Bununla beraber, Alıcı tarafından İnternet sitesinde görülen/onaylanan ön bilgilendirmelerde, satış aşamaları veya genel bilgilendirme sayfaları/bölümlerinde yer almaktadırlar.

Söz konusu ön bilgilendirmeler ve Sözleşme, Alıcı'nın kabulü sonrasında bildirdiği elektronik posta adresine gönderildiklerinden, Alıcı söz konusu ön bilgilendirmelere ve bu Sözleşme'ye her zaman ulaşabilir ve bunları her zaman inceleyebilir.

Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar veya ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur. Tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden doğan hakları geçerli ve saklıdır.

Madde 7 – Alıcı'nın Kanuni Başvuru Yolları ve Yetkili Yargı Mercii

Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen ve ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri; bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Alıcı bu çerçevede, kendisinin veya dilerse Satıcı'nın şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.

Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler, gerek bu Sözleşme, Alıcı'nın Satıcı'ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

Ad Soyad:

E-posta (veya diğer elektronik iletişim aracı bilgisi):

- Yukarıdaki "Ticari Elektronik İleti" kenarbaşlıklı maddenin içeriğini reddediyorum: [ ]

Sipariş Özeti

Satın Alınan Ürün :

Ürün Özellikleri :

Ürün Adedi :

Ürün Fiyatı :

İndirimsiz Fiyat :

KDV Hariç Fiyat :

KDV Dâhil Fiyat :

Kargo Ücreti :

Toplam :